Voor mantelzorgers en adressen in de regio Smallingerland / Opsterland

 

 

Bezoekgroep: 0512 – 51 56 94 of 0512 -38 18 02                                                

Vrijwilligersgroep van Humanitas en het humanistisch verbond.

Biedt een luisterend oor aan iedereen, die een regelmatig bezoekje

van een buitenstaander op prijst stelt.

 

Bureau Jeugdzorg: 058 – 233 37 77

Helpt ouders en jongeren bij ernstige opvoed- en opgroeiproblemen. Tevens meldpunt voor zorgen omtrent een gezinssituatie of (verdenking op) kindermishandeling.

 

Centrum voor Jeugd en Gezin Smallingerland : 0900 -254 1 254

Voor alle vragen rondom opvoeden & opgroeien voor ouders en opvoerder.

 

CIZ (indicatie besluitorgaan): 088 – 789 11 30 / 31

Aanvragen voor een zgnd. CIZ-indicatie op AWBZ-zorg (bv. opname in een verzorgings- of verpleeghuis).

 

Gero footwear: de mobiele schoenspeciaalzaak bij u aan huis. Is het voor u lastig voor u om uit huis te komen? Gero Footwear komt op afspraak gewoon geheel vrijblijvend bij u langs. U kunt schoenen passen en testen. Tel. 37 08 85 of 06 – 22 00 26 04.

 

Humanitas Smallingerland – Opsterland: 06 – 15 43 70 98 (p/a Hoptunen 13, De Wilgen)

Vrijwilligerscentrale voor div. indicaties / projecten (hulp bij de administratie, ‘maatjes’project, voorlezen voor een kind, vriendschappelijk huisbezoek, Eetcafe ’t Druifje, kindervakantiekampen, sinterklaas-actie).

 

Levensloopverhaal.nl :  06 – 26 79 81 54 (Gosse Hoekstra)

Er zijn verschillende redenen om uw levensverhaal te schrijven. Dat kan zijn, omdat u uw verhaal voor uw (klein)kinderen achter wilt laten. Maar het kan ook zijn, dat u gebeurtenissen uit het verleden een plekje wilt geven, of dat u een bepaalde lijn in uw leven wilt ontdekken. Een lijn, die u inzicht geeft in de manier hoe het leven u heeft gevormd. Maar hoe begin je? En hoe geef je dat verhaal vorm. Bezoek dan eens de websit: www.levensloopverhaal.nl.

 

Maatschappelijk Werk Drachten : 0512 – 58 68 78      

Maatschappelijk werk is kosteloos en zonder verwijsbrief toegankelijk. Maatschappelijk werk helpt bij administratie, financiën, conflicten of rechtsvragen. Adres: Tramlaan 5 te Drachten.

 

MEE Friesland : 058 – 284 49 11

Voor advies, informatie en ondersteuning voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking of chronisch ziekte.

 

Mien Servicebureau: 0512 – 53 22 76 of 0512 – 37 06 72 (7 dagen per week)

Speciaal servicebureau voor ouderen: hulp bij boodschappen, huishoudelijk werk, wandeling in het bos, begeleiding naar huisarts of specialist in ziekenhuis, begrafenis of receptie, dagdeel uit rijden, begeleiding bij dementie of gewoon een dagje uit.

 

MOS Drachten: 0512 – 51 55 98

Maatschappelijke Onderneming Smallingerland is een brede welzijnsorganisatie met diverse projecten.

 

Ping: hulpverleningsloket bij financiele-, inkomens- of schuldsaneringsvragen. Elke dag open van 08:30 t/m 12:00 uur op het gemeentehuis in Drachten. Er bestaat ook een zgnd. Minimagids (Gemeente) of in .pdf formaat.

 

Plus Bus: 06 – 145 44 377 (zonder winstoogmerk)
Speciaal vervoer van deur tot deur, ziekenhuis, verpleeghuis of treinstation voor gehandicapten van alle leeftijden en inwoners van Opsterland van 60 jaar en ouder, die minder goed van openbaar vervoer gebruik kunnen maken.

 

Rouwverwerking: Humanitas: groep van vrijwilligers voor “Steun in verlies” (kosteloos): 06  – 15 43 70 98

 

 

Rouwverwerking: “Zet je leven weer op de rails”, Martin Sijtsma, coach in rouwverwerking: 06- 31 50 93 43

 

Samenwerkende Ouderenbonden Smallingerland (SOS): beschikt over vrijwillige ouderenadviseurs (VOA’s). U kunt in onze gemeente contact opnemen met mw. M. Breider: tel. 0512 -35 48 50 of bij ggh mw. Tiny Nicolai – Hoekstra: tel. 0512- 51 99 14. U kunt bij hen terecht voor het kiezen van de juiste steun in bijv. de huishouding, woningaanpassingen en/of vervoer, invullen van bepaalde formulieren en het in contact komen met anderen.

 

Sensoor: behoefte aan een luisterend oor of iemand waar u uw hart kan luchten? U kunt anoniem telefonisch of per e-mail contact opnemen met Sensoor: tel. 058-21 32 000 of 0900-0767 (5ct/min.) of hun website bezoeken via www.sensoor.nl voor meer informatie. [24hr./dag]

 

Spoed4Jeugd: crisishulp voor kinderen tot 18 jaar met psychische problemen: 0800 – 776 33 45 (alle dagen 24 uur per dag bereikbaar). Alle kinderen of jongeren en/of hun ouders of verzorgers in een crisissituatie kunnen bellen. Een professionele hulpverlener maakt een inschatting en helpt u verder.

 

Stand by Fryslan: Vrijwilligers ter vervanging van de mantelzorg: 0512 – 51 56 94

 

Stichting de Zorghulp: inwonende thuishulp, PGB-vergoed. Deze stichting plaatst een au-pair / zorghulp 24 uur per dag inwonend: De verzorgende hulp bestaat uit ondersteuning bij eten, drinken, wassen en aankleden, wc-gang, aan-/uitkleden, aan-/uittrekken kousen, naar bed gaan, in-/uit rolstoel, incontinentiemateriaal etc.

 

Steunpunt Uitkeringsgerechtigden en Gehandicapten (SUS Drachten): 0512 – 52 51 56

Voor hulp inzake de regels, rechten en plichten rondom uitkeringen (WMO, bijstand en handicap (WAO))

Adres: Brede School de Drait, Flevo 190.

 

 

Thuiszorgorganisaties: iedereen kan en moet zelf contact opnemen met een van de verschillende thuiszorgorganisaties aanwezig in Drachten voor verpleegkundige- of huishoudelijke hulp.

 

 

Voedselbank Smallingerland te Drachten: 06 – 14 45 19 44

Aanmelding en toetsing op basis van landelijke criteria. Adres: Bolder 8-a (gelegen op het industrieterrein)

 

WMO-loket: 0512 – 58 12 34

ZORG: Thuishulp, gehandicaptenzorg (rolstoelen, scootmobielen en vervoersvergoeding), zorg thuis of in een verzorgingshuis of verpleeghuis.

Wonen & Welzijn: tegemoetkomin, vergoeding in verhuiskosten, aanpassingen in uw woning vanwege een handicap, kleine klussen in en om uw woning, dagbesteding, maaltijden aan huis en ondersteuning van mantelzorgers.

 

 

Zorgkantoor Friesland: 058 – 291 38 27

Verantwoordelijke instantie voor de uitvoering van de AWBZ, Persoonsgebonden Bugdetten en/of CIZ-indicaties.

 

Ik heb voor korte periode medische hulpmiddelen nodig (bv. krukken, sta-op-stoel of bedklossen etc.). Waar kan ik dit bestellen?U kunt contact opnemen met de GroeneKruis winkel  0512 – 54 17 01 of het Hulpmiddelen Centrum Burgum : 0900 – 460 24 60. Deze hulpmiddelen worden vaak in bruikleen aangeboden en de kosten zijn declareerbaar bij uw zorgverzekeraar.